เทคนิคปลูกฝังวินัยการออมเงิน

การออมเงินเป็นวิธีบริหารเงินที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและไม่ให้ความสำคัญเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำไปใช้กับการบริหารธุรกิจบริหารการเงินของคนที่มีเงินเป็นจำนวนมากๆหรือคนที่มีเงินเหลือใช้แล้วเท่านั้น ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการออมเงินเป็นการบริหารเงินที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อครอบครัว แต่สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมักจะคิดว่าแล้วจะนำเงินส่วนไหนไปเก็บออม

ซึ่งในความเป็นจริงการออมเงินก็คือการแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมดมาเก็บออมไว้โดยไม่มีการนำออกมาใช้จ่าย หรือมีการตั้งเป้าหมายการเก็บออมไว้ว่าควรจะนำออกมาใช้จ่ายเมื่อใด สิ่งสำคัญในการออมเงินให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องปลูกฝังวินัยการออมเงินให้กับตนเองจนทำให้รู้สึกว่าการออมเงินเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายๆ

การเก็บออมเงินเป็นเรื่องที่ยากตอนเริ่มต้นและจะยากยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำอย่างต่อเนื่อง การเริ่มต้นที่ดีคือการเลือกวิธีออมเงินของนักออมทั่วโลกมาลงมือทำทันทีอย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือกเฉพาะข้อที่เห็นว่าตรงตามวัตถุประสงค์และเหมาะกับตัวเราในการนำไปปฏิบัติ เช่น

1.กันเงินที่เกิดจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 10 เข้าบัญชีเงินฝาก และจะต้องหักทุกครั้งที่มีรายได้เกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นรายได้เพียงน้อยนิดเพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยให้กับตนเอง
2.เก็บเงินเหรียญหยอดลงกระปุก โดยแบ่งแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะกระตุ้นให้เก็บออมเงินได้ดีที่สุดเพราะเมื่อถึงเวลาต้องนำเงินไปใช้จ่ายจะช่วยลดรายจ่ายในกระเป๋าลงได้มาก
3. ตั้งงบประมาณรายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือนและพยายามใช้เงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้
4. ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนไปตลาดหรือไปซื้อสิ่งของทุกครั้ง เพราะจะทำให้เราเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นและไม่ใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณที่มีอยู่
5. พยามยามไม่ใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือซื้อสินค้าเงินผ่อน
6. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยสร้างวินัยให้กับตัวเองในการเก็บออมเงิน
7. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าลดราคา
8. เลือกบริโภคและอุปโภคสินค้าตามฤดูกาลนอกจากราคาถูกแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพ
9. จัดสรรเวลาให้เป็นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
10. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง

วิธีปฏิบัติเพื่อปลูกฝังวินัยการออมให้กับคนเองไม่จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ครบทุกข้อ ขอแค่ลงมือทำอย่างจริงจังเพียงไม่กี่ข้อ เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนมีเงินเหลือเก็บแน่นอนครับ

error: Content is protected !!