9 คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ

คุณสมบัติการเป็นผู้นำ
 

ผู้นำ คือ คนที่มีความสำเร็จในชีวิต ผู้นำมีอยู่ในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ วงการสังคม วงการการเมือง หรือวงการอื่นๆ ซึ่งผู้นำเป็นบุคคลที่มีความน่าเคารพ นับถือ และหลายคนเลือกที่จะมีผู้นำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ผู้นำจะมีคุณสมบัติหลายข้อที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น และเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำ หากคุณอยากมีความเป็นผู้นำก็ควรสำรวจคุณสมบัติทั้ง 9 ข้อต่อไปนี้

กล้าตัดสินใจ

ผู้นำนั้นจะต้องมีคุณสมบัติแรกคือ ความกล้าในการตัดสินใจ หรือตัดสินใจในทุกๆ เรื่องอย่างเด็ดขาด โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง อาทิ การตัดสินคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความผิด ผู้นำจะต้องกล้าที่จะสืบสวน และกล้าตัดสินใจหากได้รับคำตอบว่าการกระทำนั้นใครผิด และตัดสินอย่างเด็ดขาดโดยปราศจากความลำเอียง ความเป็นผู้นำเป็นบทบาทที่หลายคนรู้สึกลำบากใจ เพราะความกล้าในกล้าตัดสินใจนั้น อาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำที่บ้าอำนาจ หรือทำตัวเป็นใหญ่ ดังนั้นความกล้าในการตัดสินใจควรอยู่ในระดับที่พอดีไม่น้อยหรือมากจนเกินไป

มีเป้าหมาย

ผู้นำจะต้องมีเป้าหมาย หรือจุดยืนที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงองค์กรก่อนตัวเองเสมอ โดยเป้าหมายที่ผู้นำต้องมีคือเป้าหมายในการทำงาน อาทิ การตั้งเป้าในหนึ่งปีจะต้องสามารถผลิตงานได้มากน้อยเพียงใด มีเป้าหมายร่วมกันและรวมกันกับลูกน้องที่จะต้องสำเร็จไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างความไม่มั่นใจให้กับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นผู้นำควรมีเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ชัดเจน

มีบุคลิกภาพที่ดี

ผู้นำจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง ควรทำด้วยความสุภาพ บุคลิกภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นตัวคุณ โดยบุคลิกภาพที่ดีนั้นหมายรวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสม การวางตัว หรืออื่นๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ บุคลิกภาพที่ดีช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับท่านผู้นำได้ เพียงแค่ต้องอาศัยการเลือกที่เหมาะสมกับตัวเอง ความสูง และรูปร่างเพื่อเสริมจุดที่โดดเด่นและจุดด้อยของตนเอง

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

มนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งจ้านายกับลูกน้อง หรือกับเพื่อนร่วมงานที่มีทั้งอายุเท่ากัน หรือกับผู้ที่มีอายุมากกว่าจะต้องมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ผู้นำจะรู้จักวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยวิธีการที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธ์เป็นการลดระยะห่าง ช่องว่างระหว่างกัน เพื่อให้การคุยงานหรือปรึกษางาน การทำงานรวมกันเป็นทีม ต้องอาศัยการสร้างมนุษยสัมพันธ์เสียก่อนเพื่อให้เมื่อทำงานแล้วจะไม่เกิดปัญหา ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์

มีความเป็นธรรม

ความเป็นธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำ เพราะผู้นำเปรียบเสมือนผู้ที่มีอำนาจสูงสุด เหมือนกับองค์กรเป็นประเทศและมีผู้นำ ดังนั้นเมื่อในองค์กรมีปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพนักงาน เจ้านายกับลูกน้อง หรือปัญหาในการทำงาน ผู้นำจะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมและสามารถตัดสินหรือแก้ไขปัญหาได้โดยปราศจากความลำเอียงหรือไม่เป็นธรรม

มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติของผู้นำ และในอาชีพใดๆ ก็ตาม ผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อในหน้าที่ การบริหารงาน การบริหารบุคคล ความรับผิดชอบถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบนั้นต้องอยู่ที่จิตใต้สำนึกของผู้นำโดยต้องสลัดความเป็นผู้นำที่เหนือกว่าลูกน้องออกไป และรับผิดชอบงานของตนเอง รวมถึงมอบหมายงานให้กับพนักงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานด้วย

รับฟังความคิดเห็น

ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติในการรับฟังความคิดเห็น ไม่ควรใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เพราะการรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้คุณมีความเป็นผู้นำมากขึ้น รวมถึงยังช่วยพัฒนาองค์กรได้อีกด้วย เพราะความคิดเห็นนั้นเมื่อผู้นำรับฟังจะได้รับรู้ถึงแง่มุมแปลกใหม่ หรือปัญหาที่ไม่เคยประสบด้วยตนเอง ดังนั้นการรับฟัง เป็นผู้ฟังที่ดีของผู้นำจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก และเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำจะต้องมีและขาดไม่ได้

ตรงต่อเวลา

คุณสมบัติที่ผู้นำต้องมีอีกข้อและขาดไม่ได้คือ การตรงต่อเวลา เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่อยู่ในฐานะผู้นำ หรือผู้ตาม ผู้นำจะต้องเริ่มมีความตรงต่อเวลาตั้งแต่การเข้า ออกงาน การนัดพบปะ นัดประชุม หรือการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด ผู้นำเมื่อมีความตรงต่อเวลาแล้วก็จะส่งผลให้คุณมีความน่าเชื่อถือ น่าเคารพและน่ายกย่อง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีต่อผู้ตามด้วย

มีความทุ่มเท

คนที่อยู่ในฐานะผู้นำจะต้องมีความทุ่มเททั้งในด้านการทำงาน ด้านการใช้ชีวิต และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้ความเป็นผู้นำนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความทุ่มเททั้งกายและใจลงไปในงานจะช่วยเพิ่มความประสบความสำเร็จให้กับผู้นำ ความทุ่มเทเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละความเป็นส่วนตัว หรือเวลาส่วนตัวบ้าง แต่เพื่อความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์

สรุป

ผู้นำเปรียบเสมือนแบบอย่างที่ดีของใครหลายๆ คน เพราะการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ยากไปกว่านั้นคือการเป็นผู้นำและให้ผู้คนนับถือและยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ผู้นำจะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมและเมื่อปฏิบัติตามคุณสมบัติของความเป็นผู้นำก็จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน

error: Content is protected !!