เคล็ดไม่ลับ เทคนิคการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคน ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ในการที่จะลงมือทำอะไรร่วมกันแล้วให้เกิดการยอมรับ โดยการร่วมมือของๆ ทุกคนที่อยู่ในทีม ซึ่งนอกจากการเลือกบุคคลมาร่วมงานกัน เพื่อสร้างเป็นทีมแล้ว จะต้องมีการยอมรับ การเสนอความเห็นร่วมกันรวมถึงมีการวางแผนการทำงานร่วมกันด้วย ซึ่งการทำงานเป็นทีมถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในทุกๆองค์กร เพราะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารงานเพื่อทำให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นของเฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

บทบาทของการทำงานเป็นทีม

เพราะการสร้างทีมขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานที่ทำ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทหรือองค์กร ที่อาจจะต้องพึ่งพาการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานเป็นทีมถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิชาความรู้ และความสามารถในการประสานความสัมพันธ์กับผู้อื่น หากทั้งสองประการนี้ดำเนินคู่กันไปจะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและดีขึ้น

หลักการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมร่วมกัน จำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายใจ และความคิด รวมถึงความเห็นที่เป็นอิสระ และปราศจากอคติ อย่างถูกต้องมีเหตุมีผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือโดยครบถ้วน ซึ่งการทำงานเป็นทีมเวิร์กได้นั้น ถือเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว เพราะการที่จะทำให้องค์กรหรือบริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม จะต้องอาศัยกระบวนการและเทคนิคของการทำงานเป็นทีมหรือหากเป็นทีมเวิร์ก จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่อาศัยเทคนิคง่าย ๆ ก็จะทำให้การทำงานเป็นทีม สำเร็จได้โดยไม่ยากเย็น

ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นทีมเวิร์ก

ควรทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นทีมเวิร์ก เข้าใจและเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยจริงใจ ซึ่งจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหา การทานเป็นทีมจะทำให้เกิดการสนับสนุนไว้วางใจ ยอมรับ และรับฟังกัน มีการทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นรวมถึงแสดงความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และสามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี

สร้างเป้าหมายหลักเพื่อการทำงานเป็นทีม

ยังมีอีกหลายๆ สิ่งที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์กประสบความสำเร็จ และการสร้างจุดมุ่งหมายให้กับการทำงาน เพื่อให้ เป็นไปอย่างราบรื่น และไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อสมาชิกในกลุ่มเข้าใจทิศทางของการทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะทำให้มีการทำงานร่วมกันที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อสมาชิกแต่ละคนสามารถรู้ทิศทาง ตลอดจนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราจะต้องทำงานอย่างไร จึงจะสามารถทำให้ทีมก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง การทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกร่วม และจะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

เพิ่มความรู้สึกร่วมของการทำงานเป็นทีม

การจะทำงานแบบทีมเวิร์กเพื่อให้มีจุดแข็งนั้น สมาชิกในทีมต้องไม่ละเลยที่จะสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน และทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน มีการเสนอแนวความคิดซึ่งไม่ใช่เอาแต่ต้องเฝ้ารอคำสั่งอย่างไร้ทิศทาง หรือปล่อยเวลาให้หมดไปวัน ๆ เพราะการทำงานเป็นทีม ที่จะทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ต้องไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะออกคำสั่งหรือดำเนินการ แต่สมาขิกในกลุ่มทุกคน ซึ่งอยู่ในทีมจะต้องมีความรู้สึกร่วมกันในการรับผิดชอบ โดยสร้างภาวะผู้นำให้กับทุก ๆ คนในทีม และที่สำคัญต้องให้ทีมรับรู้และเข้าใจตรงกันว่าจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นคือ อะไร เพื่อจะได้เกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจในการทำงาน และช่วยกันออกความคิดเห็นให้ไปในแนวทางเดียวกัน

ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมเวิร์ก

แม้ในกลุ่มจะมีผู้นำ สมาชิกทุกคนจะต้องเชื่อฟังก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็น ไม่ใช่ว่ารอแต่คำสั่งจากหัวหน้ากลุ่มเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้ที่มีภาวะเป็นผู้นำหรือหัวหน้ากลุ่มนั้น ไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นจะต้องการทำให้ตัวให้โดดเด่นเหนือกว่าใครในการทำงาน หากแต่เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะแสดงความคิดเห็น และดึงความสามารถที่ตนเองมีออกมาช่วยทำให้ทีมได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีหลายคนที่เกิดความรู้สึกคัดค้านขึ้นภายในใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม ซึ่งภาวะผู้นำจะช่วยให้สมาชิกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในทีม ทำให้ทุกคนได้ทำงานได้ตรงตามหน้าที่ของตัวเอง โดยที่ไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงหรือทำให้การทำงานล่าช้า และทุกคนในทีมสามารถมีความภาวะเป็นผู้นำได้ ซึ่งมาจากการฝึกฝนตนเองเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำงานโดยรู้ถึงหน้าที่ของตน ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ ซึ่งระบบนี้นำไปใช้ให้การทำงานให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

เทคนิคของการทำงานเป็นทีมอีกกวิธีหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จของการทำงาน แบบทีมเวิร์ก สมาชิกในกลุ่มจะต้องรู้จักปลดปล่อยพลังในการทำงานให้ออกมามากที่สุด เพื่อให้เกิดไฟในการทำงานและการมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์กลับมาสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ตรงประเด็นหรือเป้าหมายที่ทีมได้วางไว้ โดยไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันและไม่เกี่ยงกับการทำงาน แต่จะทำให้การทำงานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

error: Content is protected !!