International Marketing คืออะไร

ปัจจุบันถือเป็นโลกยุคแห่งการแข่งขันและการส่งออกและการนำเข้าก็เช่นกัน การทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นของการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกนำเสนอจากการวิจัย การสำรวจต่างต่างรอบโลก ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าและการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น มากขึ้นในทุกปีและตัวเลขเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนการแสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจกันและกันระหว่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับการวางแผนเพื่อลงทุนและดำเนินกิจการระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่ต้องจำเป็นมากที่สุดเลยนั้นก็คือการทำการตลาดที่รอบคอบและรัดกุมมากถึงมากที่สุด “International Marketing” ถือเป็นการวางแผนการตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อผลักดันและนำเสนอธุรกิจไปอย่างมีทิศทางและรูปแบบที่ชัดเจน และนั่นก็จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน

การเดินตลาดโลกนั้นหมายถึงการที่สินค้าและบริการได้ถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ หรืออาจจะเป็นเพียงการส่งแม่แบบต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อเพื่อปรับให้เข้ากับ Social Need หรือธรรมชาติของพื้นที่นั้นนั้น สังเกตได้จากตัวอย่างของ KFC ร้านไก่ทอดชื่อดังจากอเมริกา แต่เมื่อได้ไปเยือนพื้นที่ใดก็ตามย่อมสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเองดั่งเช่นในประเทศไทย มีข้าวยำไก่แซ่บ หรือในประเทศจีนที่ก็ได้นำเมนูอาหารจีนมาประยุกต์กับไก่ทอดด้วยเช่นเดียวกัน

การวางแผนและเตรียมให้รอบคอบรัดกุมก่อนที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมนั้นนั้นใน พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นการรุกเดินเข้าไปในตลาดแห่งใหม่ หรือการแข่งขันในสนามใหม่ซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานของคนในพื้นที่ ความเข็มข้นของการแข่งขันในตลาดนั้น หรือแม้แต่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปได้ตามที่วางไว้

และหากต้องการประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้แล้วนั้น ปัจจัยหลักที่ควรจะนำมาพิจารณาเพื่อสร้างความมั่นคงและเข็มแข็งให้กับแผนการตลาดสากลแล้วนั้นก็คือ พื้นฐานของประเทศปัจจัยนี้ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรจะนำมาพิจารณาก่อนที่จะทำกิจกรรมใดใดทางการตลาดเนื่องจาก หากปราศจากข้อมูลส่วนนี้แล้วนั้นจะไม่สามารถทำได้แม้แต่โครงร่างของแผนการตลาดนี้เลย โดยข้อมูลหลักอาจจะเลือกพิจารณาจาก ข้อมูลทั่วไป กฎหมาย ศาสนาและพื้นฐานทางสังคม

และปัจจัยต่อมานั่นคือประชากร พื้นฐานของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มาจากการขับเคลื่อนของประชากรส่วนใหญ่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฐานเงินเดือน สภาพคล่องภายใน หรือแม้กระทั่งความชอบและ Life Style ส่วนตัว สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่องของรัฐบาลรวมไปถึงความมั่นคงของค่าเงินภายในประเทศถือเป็นตัวชี้วัดความน่าสนใจและความเสี่ยงที่จะลงทุนในประเทศนั้นนั้นได้

error: Content is protected !!