Marketing Environment คืออะไร

“Marketing is everything” คำนี้ยังคงเป็นที่ครอบคลุมกับคำว่าการตลาดได้อย่างแนบเนียนแต่ในความหมายนั้นก็จะแฝงไปด้วยองค์ประกอบมากมาย แต่นั้นก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกมาได้เป็นสองปัจจัยใหญ่

และนั่นก็คือ “Internal Environment หรือ ปัจจัยภายใน” และ “External Environment” ปัจจัยภายนอก

โดยที่ External Environment หรือสิ่งรอบตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้และอาจจะเปรียบเทียบได้กับ Opportunities หรือ โอกาสและ Threat ความเสี่ยงของเครื่องมือการตลาดอย่าง SWOT Analysis และแน่นอนว่าสิ่งเหล่ามีผลกระทบกับองค์กรหรือธุรกิจเช่นกัน แต่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร และก็จำเป็นจะต้องพึ่งหน่วยงานอื่น อย่างเช่นภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเข้ามาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาปัจจัยกลุ่มนี้ ”Micro Environment” หรือ สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค ในส่วนนี้ก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นแก่นของส่วนนี้นั้นก็คือ

1. เรื่องเกี่ยวกับประชากรและสังคมรอบตัวในแง่มุมต่างๆไม่ว่างจะเป็นการเพิ่มการลดข้อประชากรซึ่งนั้นก็เปรียบได้ดั่งการสร้างความเข้าใจและการมองหาโอกาสเกี่ยวการเพิ่มการลดของประชากรการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ หรือปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นภายในสังคมเศรษฐกิจนั้นการขยายตัวและการลดขนาดของเศรษฐกิจโดยแน่นอนว่าปัจจัยเช่นนี้ ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ มีแต่เพียงภาครัฐที่จะคอยขับเคลื่อนและควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้
2. วัฒนาธรรมและจารีตประเพณี ปัจจัยข้อนี้ก็นับว่าสำคัญมากเลยทีเดียวที่จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับคนในสังคมและพื้นฐานของเศรษฐกิจ และอีกปัจจัยหนึ่งนั้นก็คือนอกจากพื้นฐานของสังคมแล้วนั้น กฎหมายและการเมืองก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนทำการตลาดใดใดเช่นกัน
3. เทคโนโลยี ในสังคมปัจจุบันสิ่งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ และนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ปัจจัยส่วนนี้มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว
4. การแข่งขันภายในตลาด เมื่อมี Demand ย่อมมี Supply และเมื่อมีทั้งคู่แล้วการแข่งขันของแต่ละ Supply จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมา
5. สิ่งแวดล้อมรับตัวไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งแวดล้อมภายในสังคม

“Macro Environment” สิ่งแวดล้อมระบบมหาภาค ในสิ่งแวดล้อมส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนั้นแต่ก็นับว่ายังใกล้เคียงและส่งผลกระทบให้องค์กรและภาคธุรกิจอยู่มากมาย และนั่นก็มีด้วยกันสามปัจจัยหลัก

1. ผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือ Supplier ซึ่งแน่นอนว่าองค์กรไม่สามารถควบคุมได้แต่นับว่าการเปลี่ยนแปลงของไม่ว่าจะเป็นราคาหรือการขยายและลดตัวลงของผู้ผลิตนั้นย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรแน่นอน
2. คนกลางทางตลาด หรือในที่เข้าใจกันว่าพ่อค้าคนกลางที่จะเป็นดั่งปากเสียง ถ่ายทอดสินค้าและบริการขององค์กรไปยังกลุ่มสุดท้ายอย่างผู้บริโภค
3. ลูกค้าหรือผู้บริโภค ในส่วนนี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ธุรกิจและองค์กรไปรอด หรือล้มหายได้จากไปนั้นเองฉะนั้นปัจจัยข้อนี้จึงนับว่าสำคัญมากเลยทีเดียว

Internal Environment หรือ สิ่งแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อองค์กรของสินค้าและบริการโดยตรง หรือถ้าหากเปรียบเทียบกับ SWOT Analysis นั้นก็ย่อมไม่ต่างกันกับ strange และ Weakness และเพื่อสามารถได้นำข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์และสร้างประโยคให้กับองค์กรได้ดีทีเดียว โดยหลักนั้นก็สามารถอ้างอิงได้จากการนำหลัก 4P มาแตกต่อยอดในแต่ละส่วนนั้นเอง

error: Content is protected !!